Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow Działalność katedry arrow Ważniejsze publikacje arrow Monografie

Badanie wybranych właściwości wilgotnościowych materiałów
budowlanych w warunkach izotermicznych

  Badanie wybranych właściwości wilgotnościowych materiałów budowlanych w warunkach izotermicznych Badanie wybranych właściwości wilgotnościowych materiałów budowlanych w warunkach izotermicznych

  STRESZCZENIE

     Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie wyników własnych badań dotyczących pomiarów dyfuzji objętościowej, powierzchniowej i przepływu kapilarnego wybranych materiałów budowlanych, a także pomiarów wilgotności względnej powietrza zawartego w ich porach. Przedstawiono w niej podstawy teoretyczne przenoszenia wilgoci w materiałach porowatych oraz własne warianty i realizacje wybranych technik pomiarowych najważniejszych właściwości wilgotnościowych materiałów w całym zakresie ich zawilgocenia. Sens fizyczny badanych współczynników materiałowych wynika z rozważań nad bardziej złożonymi modelami teoretycznymi badanego zjawiska, niż to się zazwyczaj czyni w standardowych badaniach dyfuzji pary wodnej i przepływu kapilarnego wody.
     Po omówieniu wybranej literatury problemu w rozdziale drugim, w trzecim przedstawiono obydwa wykorzystane w badaniach eksperymentalych podejścia teoretyczne do modelowania badanego zjawiska fizycznego oraz zestawiono wykorzystane w części eksperymentalnej równania przenoszenia wilgoci. W rozdziale czwartym przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych związanych z wyznaczeniem współczynników przenoszenia wilgoci w wybranych materiałach budowlanych, występujących w prezentowanych modelach teoretycznych. Ponadto, zaprezentowano tam usprawnienie klasycznej metody pomiarowej właściwości sorpcyjnych materiałów, pozwalające na pewną automatyzację wykonywanych pomiarów (w tym przypadku współczynnika transportu kapilarnego wody i współczynnika absorpcji wody). Osobne miejsce w tym rozdziale poświęcono zagadnieniu związanemu z jednoczesnym pomiarem wilgotności względnej powietrza w kilku punktach przegrody wielowarstwowej. Opracowana technika pozwala na pomiary wilgotności względnej powietrza, które można wykorzystać do analizy procesu zawilgocenia przegród wielowarstwowych o określonych charakterystykach. Możliwe to było dzięki zastosowaniu nowoczesnych czujników pomiarowych wraz z opracowanym oprogramowaniem, współpracującym z profesjonalną kartą pomiarową do PC. Problem przeprowadzenia szybkich i wiarygodnych pomiarów tego typu nabiera ostatnio coraz większego znaczenia, głównie dzięki rozwojowi nowoczesnych materiałów (np. powłoki i przegrody dynamiczne, mające możliwość adaptacji swoich właściwości do panujących warunków). Zestaw pomiarowy może tez zostać wykorzystany do badania wilgotności osuszanych przegród.
     Pracę kończy podsumowanie wyników, uwypuklające najważniejsze jej elementy, oraz zestawienie wniosków wynikające z przeprowadzonych badań.