Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow KIB o/PAN w Katowicach arrow Zeszyt nr 2


   Zeszyt nr 2 Zbigniew PERKOWSKI

    

   Spis treści

    

   Wprowadzenie

    

   Henryk ACHTELIK, Karl MRACZNY

   Wyznacznie funkcji pełzania i relaksacji kompozytu zbrojonego

   Determination of the function of creep and relaxation for the reinforced composite

    

   Jan BUJŇÁK, Jaroslaw ODROBIŇÁK

   K výskumu skutočného pôsobenia spriahnutých konštrukčných prvkov

   Research on real behaviour of composite structural elements

    

   Aleksandr GACHKEVICH, Vladimir ASTASHKIN, Teresa KOZAKEVICH, Anna RAWSKA-SKOTNICZNY

   Structural residual stresses in the elements of building constructions made from low alloys steels

   Szczątkowe naprężenia strukturalne w elementach konstrukcji budowlanych wyprodukowanych ze stali o malej zawartości węgla.

    

   Mariusz JAŚNIOK, Adam ZYBURA

   Ocena skuteczności zabiegu elektrochemicznej realkalizacji betonu

   The essessment of concrete electrochemical realkalization efficiency

    

   Jadwiga JĘDRZEJCZYK-KUBIK

   Termomechanika przepływów jonowych

   The termomechanics of ionen flows

    

   Jiři KALA

   Dynamic behaviour of bridge under the influence of wind forces

   Vliv větru na dynmické chowáni mostních konstrukcí

    

   Zdeněk KALA

   Probability evaluation of a steel frame by the importance sampling method

   Prawděpodobnostni posudek ocelového rámu metodou importance sampling

    

   Zdeněk KALA, Jiři KALA, Břetislav TEPLÝ

   Effect of technological imperfections on bearing capacity of steel members

   Vliv imperfekcí na únosnosnost nosníku namáhaného na ohyb

    

   Zbigniew KOWAL

   Mechanizm kruchego pękania ściskanych prętów kompozytowych

   Mechanizm of brittle fracture of compressed compozite rods

    

   Vladimír KRIŠTOFOVIČ, Štefan KOLCUN

   Spolupôsobenie vežowych vodojemov s podložim pri seizmickom budení

   Interaction of tower water tank with soil during seismic motion

    

    

   Tomasz KRYKOWSKI

   Komputerowa metoda analizy prętów o niejednorodnym przekroju i złożonej geometrii

   Computer method of the analisis of the beam with nonhomogenous cross section and complex geometry.

    

   Jan KUBIK

   Opis niszczenia drewna wywolany mikroorganizmami

   Description of microorganism wood damage

    

   Michał MATHEJA

   Wpływ sił tnących na wytężenie konstrukcji stalowych w czasie pożaru

   The influence of the shearing forces on estimation of the condition of the steelwork in fire

    

   Milan MORAVČIK

   Spol'ahlivost' predpätých betónowých podwalov poškodenych trhlinami

   Reliability of the prestressed concrete sleepers with the cracks

    

   Zbigniew PERKOWSKI

   Narastanie uszkodzeń w kapilarno-porowatych materiałach budowlanych w wyniku dyfuzji

   The damage growth in building capillary-porous materials as a result of diffusion

    

   Jozef SUMEC, Peter KLEIMAN

   Durability of pipeline systems

   Trvanlivost potrubných systémov

    

   Jiři ŠEJNOHA, Marie KALOUSKOVÁ, Eva NOVOTNÁ

   Failure probability of shear wall buildings loaded by temperature impact

   Praděpodobnost poruchy panelových budov zatížených teplotou

    

   Břetislav TEPLÝ, Helena KRÁLOVÁ

   Influence of ambient carbon dioxide on durability of RC structures

   Vliv oxidu uhličitého v obklopujícím prostředi na trvanlivost železobetonových konstrukcí

    

   Jozef VIČAN, Peter KOTEŠ

   Vpllyv korózie na životnost' konštrukcných prvkov

   Corrosion effect on the structural element durability

    

   Walter WUWER

   Wpływ podatności węzłów na pracę statyczną ramy wykonanej z elementów cienkościennych

   The effect of semi-rigid nodes on the static behaviour of a frame constructed of thin-walled elements

    

   Jerzy WYRWAŁ

   O zasadzie minimalnej produkcji entropii w ustalonym procesie przewodzenia ciepła

   On the principle of minimal entropy production in the stationary heat conduction process

    

   Jan ZAMOROWSKI

   Efekty II rzędu w obliczeniach kratowej wieży

   Second order effect in the structural analisis of the latticed framework

    

    

   Z działalności Komisji Inżynierii Budowlanej Oddziału PAN w Katowicach