Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow KIB o/PAN w Katowicach arrow Zeszyt nr 4


   Zeszyt nr 4 Wprowadzenie

    

   Spis treści

    

   Tomasz KRYKOWSKI, Bernard KOWOLIK

   Analiza statyczna konstrukcji stalowych poddanych działaniu wysokich temperatur

   Static analysis of a steel structure subjected to high temperature

    

   Zbyšek PAVLÍK, Milena JIŘIČKOVÁ, Robert ČERNÝ

   Semi-scale testing of multi-layered building envelope on the basis of HPC in

   difference climate conditions

   Testování vícevrstvé stavební konstrukce na bázi vysokopevnostního betonu

   v semi-scale podmínkách

    

   Pavel TESÁREK, Lucie FRIEDLOVÁ, Jiří KOLÍSKO,

   Pavla ROVNANÍKOVÁ, Robert ČERNÝ

   Thermal and hygric properties of modified gypsum: the effect of plasticizers

   Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti modifikované sádry: vliv plastifikátorů

    

   Jan TOMAN, Jitka PODĚBRADSKÁ, Robert ČERNÝ

   High-temperature properties of composite building materials

   Vlastnosti kompozitních stavebních materiálů za vysokých teplot

    

   Milena JIŘIČKOVÁ, Petr MICHÁLEK, Zbyšek PAVLÍK, Robert ČERNÝ

   Threshold level materials on the basis of hydrophilic mineral wool

   Materiály na bázi hydrofilní minerální vlny prahové úrovně

    

   Pavel TESÁREK, Vratislav TYDLITÁT, Pavla ROVNANÍKOVÁ,

   Robert ČERNÝ

   Effect of hydrophobization on the properties of lime plasters with pozzolanic

   admixtures

   Vliv hydrofobizace na vlastnosti vápenných omítek s pucolánovými přísadami

    

   Stefania GRZESZCZYK, Pavla ROVNANIKOVA

   Wpływ zwiększonej ilości mikrowypełniacza w postaci popiołów lotnych

   w cemencie na trwałość betonów samozagęszczalnych

   The influence of greater amount of microfiller as fly ash in cement on the

   durability of self compacting concrete

    

   Jozef SUMEC, Milan SOKOL, Ivana VÉGHOVÁ, Peter KLEIMAN

   Service instability of pipeline system due to its ovality

    

   Pavel ROVNANÍK, Zbyněk KERŠNER, Břetislav TEPLÝ,

   Pavla ROVNANÍKOVÁ

   Index of reliability and design of reinforced concrete structures for durability

   Index spolehlivosti a navrhování železobetonových konstrukcí na trvanlivost

    

   Peter HÄUPL, Heiko FECHNER

   The hygrothermal behaviour of the sandstone cupola of the "Church of Our Lady"

   in Dresden, Germany

   Jerzy WYRWAŁ

   Przewodzenie ciepła w porowatych materiałach budowlanych

   Heat conduction in porous building materials

    

   Volodymyr BOYCHUK

   Przepływ prądu elektrycznego przez zaczyny cementowe

   Current flow through cement pastes

    

   Jan KUBIK

   Reciprocal theorem for thermodiffusion in micropolar viscoelastic solid

   with mechanical damage

   Twierdzenie o wzajemności dla termodyfuzji w mikropolarnym lepkosprężystym ciele

   z uszkodzeniami mechanicznymi .

    

   Vladimír KRIŠTOFOVIČ, Kamila KOTRASOVÁ

   Influence of random variable parameters of the subsoil on the vibration

   of foundation plates on non-homogenous Pasternak´s model

   Vplyv náhodne premenných parametrov podložia na kmitanie základových

   dosiek na nehomogénnom Pasternakovom modeli

    

   Tomasz JAŚNIOK, Adam ZYBURA

   Zasięg oddziaływania prądu polaryzacji podczas badań korozyjnych elementów

   zbrojonych

   The zone of polarisation current influence during corrosion test

   in concrete elements

    

   Mariusz JAŚNIOK, Tomasz JAŚNIOK, Adam ZYBURA

   Elektrochemiczne badania korozji zbrojenia z uwzględnieniem wilgotności betonu

   Electrochemical tests of reinforcement corrosion with taking into consideration

   concrete humidity

    

   Jan ZAMOROWSKI

   Przemieszczenia kratowej wieży z węzłami podatnymi na przesuw

   przy obciążeniach cyklicznie zmiennych

   The displacement of the truss steel tower with the axially flexible joints

   subject to cyclically varying loads

    

   Milan MORAVČÍK

   Dynamic analysis of the railway structure

   Dynamická analýza konštrukcie trate

    

   Zbigniew PERKOWSKI

   Twierdzenie o wzajemności dla ciała z uszkodzeniami

   Reciprocity principle for damaged body

   Jan KUBIK, Jadwiga ŚWIRSKA

   Zależność efektywnego współczynnika dyfuzji pary wodnej w tworzywach gipsowych i cementowych od ich porowatości

   od porowatości

   Dependence of effective diffusion coefficient of gypsum and cement mortar

   on porosity

    

   Elżbieta JANOWSKA-RENKAS

   Wpływ rodzaju superplastyfikatora na ciepło twardnienia i wytrzymałość wybranych tworzyw sztucznych

   Effect of superplasticizers on the heat evolution rate of cement pastes

   and the strength of mortars

    

   Jan KUBIK

   O kinetyce narastania zgorzeliny drewna w pożarze

   About the kinetics of increase of the wood fire scale

    

   Jan KUBIK, Joachim RZEPKA

   Propagacja fali w uszkodzonym piezoelektrycznym pręcie warstwowym

   Propagation of waves in piezoelectric stratified bar with damage

    

   Jadwiga JĘDRZEJCZYK–KUBIK

   Variational theorem for theory of thermopiezoelectricity with damage

   Twierdzenie wariacyjne dla termo-piezoelektryczności lepkosprężystej

   z uwzględnieniem uszkodzeń

    

   Józef GIGIEL

   Skurcz w elementach betonowanych dwuetapowo

   Shrinkage in two stage concreted elements

    

   Krzysztof FLIGIER, Edmund CZOPOWSKI

   Proces technologiczny i warunki realizacji obiektów inżynierskich

   a problem niezawodności konstrukcji na przykładzie żelbetowych komór

   napowietrzania oczyszczalni ścieków

   Technological process and performance conditions of engineering objects

   and structure reliability problem and ferroconcrete aeration chambers

   of sewage-treatment plant

    

   Jerzy BOCHEN, Tomasz MUZYCZUK

   Wpływ nieciągłości warstwy termoizolacyjnej na trwałość cienkowarstwowych

   wypraw elewacyjnych

   Influence of uncontinuity of thermal insulation on durability

   of thinlayer facade plasters

    

   Patrycja OCHOJSKA, Jan ŚLUSAREK

   Wstępna analiza odporności mrozowej betonów bazaltowych

   Preliminary analysis of frost resistance of basalt concrete