Politechnika Opolska  |   Wydział Budownictwa
Start
Działalność
Laboratorium
Seminarium
Studenci
Pracownicy
Kontakt
Współpraca
Leonardo da Vinci
KIB o/PAN w Katowicach
Przyrodnicy Śląscy
Ochrona zabytków
Start arrow KIB o/PAN w Katowicach arrow Zeszyt nr 5


   Zeszyt nr 5 Wprowadzenie

   Spis treści

    

   Wstęp

    

   Volodymyr BOYCHUK

   Ocena procesu twardnienia materiałów cementowych z pomiaru właściwości

   elektrycznych

   Estimation of cement-based materials hardening process using electrical

   properties measurement

    

   Václav CEPEK, Jiří LUKŠ, Petra DONÉ

   Návrh dimenzování drátkobetonu na ohyb

   Dimensioning of fibre-concrete elements subjected to bending

    

   Radim ČAJKA, Petr MAŇÁSEK

   Laboratory tests and numerical modelling of rheological sliding joints

   Laboratorní zkoušky a numerické modelování reologických kluzných spár

    

   Vlasta DOLEŽALOVÁ

   Analýza vlivu výplní spár sendvičových panelů na opláštění budov

   Influence analysis of the joint’s fillers of the sandwich panels on the cladding

    

   Paweł FEDCZUK

   Sprężysto-plastyczny model ośrodka o nieliniowym prawie wzmocnienia

   Elasto-plastic model of medium with nonlinear hardening rule

    

   LukᚠFIALA, Zbyšek PAVLÍK, Milena JIŘIČKOVÁ,

   Pavla ROVNANÍKOVÁ, Robert ČERNÝ

   Experimental study of water and nitrate transport in FGD gypsum

   Experimentální studium přenosu vody a dusičnanů v energosádře

    

   Katarzyna GĄSIOREK

   Wyznaczenie współczynnika przepływu wody w kapilarno-porowatym materiale budowlanym na przykładzie gładzi gipsowej

   Determining of water flow coefficient in capillary- porous building materials

    

   Stefania GRZESZCZYK, Elżbieta JANOWSKA-RENKAS

   Wpływ mikrowypełniacza wapiennego na wybrane właściwości

   tworzyw cementowych

   The influence of limestone microfiller on the chosen properties

   of cement materials

    

   Petr JANAS, Martin KREJSA, Karel JANAS, Ivan KOLOŠ

   Steel arch support – static solution

   Ocelová oblouková výztuž – statické řešení

    

   Mariusz JAŚNIOK

   Polarisation range tests of the reinforcement under uniform corrosion conditions

   using impedance spectroscopy method

   Badania zasięgu polaryzacji zbrojenia w warunkach korozji równomiernej metodą spektroskopii impedancyjnej

    

   Tomasz JAŚNIOK

   Using two counter electrodes in DC electrochemical tests for estimating

   of corrosion rate of reinforcing bars

   Zastosowanie dwóch elektrod pomocniczych do szacowania zasięgu polaryzacji w badaniach korozyjnych betonu

    

   Jadwiga JĘDRZEJCZYK-KUBIK, Tomasz KRYKOWSKI

   Przepływy masy i degradacja struktury w materiałach typu Voigta

   Flow of mass and degradation of structure in Voigt medium

    

   Milena JIŘIČKOVÁ, Robert ČERNÝ

   Moisture transport in two-layer systems

   Přenos vlhkosti ve dvouvrstvých systémech

    

   Libor KASL, Jiří BROŽOVSKÝ, Alois MATERNA

   Analysis of structure loaded with seismic event

   Analýza konstrukce zatížené seismickým jevem

    

   Krzysztof KORGA, Sławomir KIEŁTYK, Elżbieta JANOWSKA-RENKAS

   Wpływ sposobu dozowania superplastyfikatorów tradycyjnych i nowej

   generacji na wytrzymałość na ściskanie zapraw cementowych

   The influence of the dosage way of traditional and new generation

   superplasticizers on compresion strenght of cement mortars

    

   Juraj KRÁLIK, TomᚠVARGA

   Safety and reliability analysis of the steel frame fire resistance

   Pravdepodobnostná a deterministická analýza požiarnej odolnosti združeného

   ocežového rámu v systéme ANTHILL a ANSYS

    

   Tomasz KRYKOWSKI

   Termodynamiczny model degradacji prętów zbrojeniowych

   w konstrukcjach betonowych

   Thermodynamical model of degradation of reinforcement bars

   in concrete structures

    

   Jan KUBIK, Zbigniew NAJZAREK

   Fluidyzacja cząstek ferromagnetycznych w poprzecznym wirującym

   polu magnetycznym

   Fluidization of ferromagnetic particles in a transverse rotary magnetic fields

    

   Jan KUBIK, Piotr OŚLIZŁO

   Utrata stabilności lepkosprężystego pręta warstwowego z mikrouszkodzeniami

   Loss of stability of viscoelastic damaged layered rod

    

   Andrzej KUCHARCZYK

   Przewodność cieplna w mikrospękanym materiale porowatym

   Heat conductivity in micro-cracked porous materials

    

   Andrzej KUCHARCZYK, Kamil PAWLIK

   Szacowanie mikrouszkodzeń towarzyszących przepływom cieplno-dyfuzyjnym

   The valuation micro-damages concurrent the heat flows and diffusion

    

   Jiři MADĚRA, Pavel TESÁREK, Robert ČERNÝ

   Computational simulation of hygrothermal behaviour of building envelopes

   on cast gypsum basis

   Počítačová simulace vlhkostně-teplotního chování obvodového pláště na bázi

   lité sádry

    

   Andrzej MARYNOWICZ

   Wpływ grubości próbki na wyniki badania współczynnika absorpcji wody

   w materiale budowlanym

   Influence of sample height on the water absorption coefficient measurements

   in building material

    

   Michał MATHEJA

   Wpływ kształtu przekroju na czas utraty nośności w czasie pożaru

   Shape of cross-section effect on critical time of weight-bearing capacity

   during fire

    

   Aneta MATUSZEK-CHMUROWSKA

   Wpływ rodzaju kruszywa na wybrane właściwości betonów

   wysokowartościowych

   The influence of the types of aggregate on the durability of high performance

   concrete

    

   David MIKOLÁŠEK, Jiří BROŽOVSKÝ, Alois MATERNA

   Finite element modelling of timber structures with respect to orthotropic

   properties

   Modelování dřevěných konstrukcí s uvážením ortotropních vlastností

   materiálu

    

   Eva MŇAHONČÁKOVÁ, Milena JÍŘÍČKOVÁ, Stefania GRZESZCZYK,

   Robert ČERNÝ

   Właściwości wilgotnościowe betonów samozagęszczalnych

   Basic hydric properties of self compacting concrete

    

   Milan MORAVČÍK

   Effect of the dynamic and fatigue load on the prestressed concrete sleepers

   Vplyv dynamického a únavového zaaženia na predpäté betónové popdvaly

    

   Zbigniew NAJZAREK

   Nano-structures in the process of the building materials preparation

   Nano-struktury w procesie otrzymywania materiałów budowlanych

    

   Miroslav NEULINGER, TomᚠTRCHALÍK

   Důl Michal – netradiční rekonstrukce

   Mine Michal - nontraditional reconstruction

    

   Kamil PAWLIK

   Wpływ mikrospękań materiału na współczynnik dyfuzji

   Influence of material micro-damages on diffusion coefficient

    

   Zbyšek PAVLÍK, Petr MICHÁLEK, Robert ČERNÝ

   Hydrophilic mineral wool materials with perpendicular fiber orientation

   Hydrofilní materiály na bázi minerální vlny s kolmými vlákny

    

   Zbigniew PERKOWSKI

   Szacowanie mikrouszkodzeń ciała na podstawie zmian temperatury

   Estimation of body damage on the basis of temperature changes

    

   Jerzy SĘKOWSKI

   Poprawne posadowienie - warunkiem niezawodności pracy budowli

   Correct footing as a condition of reliable work of construction

    

   Jozef SUMEC, Miroslav MALAST

   Cylindrical shells under „shock” load effects159

    

   Jadwiga ŚWIRSKA

   Pierwszy etap wysychania jednorodnej przegrody budowlanej w warunkach

   nieizotermicznych

   First stage of drying of homogeneous building envelope in non-isothermal

   conditions

    

   Jan TOMAN, Lucie ZUDA, Robert ČERNÝ

   Thermal properties of alkali-activated aluminosilicate materials

   at high temperatures

   Tepelné vlastnosti alkalicky aktivovaných aluminosilikátových materiálů

   za vysokých teplot

    

   Barbara WIECZOREK

   Analogie równań opisujących proces termodyfuzji w ośrodku ciągłym

   i mikropolarnym

   Analogy between equations of thermodiffusion process in the continuous

   medium and the micropolar medium

    

   Walter WUWER, Bernard KOWOLIK

   Sztywność naroża w ramie z kształtowników giętych 1

   Rigidity of the quoin in a frame of sheet-metal sections

    

   Jerzy WYRWAŁ

   O prędkości dyfuzyjnej w zagadnieniach przenoszenia ciepła i masy

   w porowatych materiałach budowlanych

   On the diffusion velocity for heat and mass transfer problems

   in porous building materials

    

   Jan ZAMOROWSKI

   Wstępnie zdeformowany płaski element prętowy typu Timoshenki

   Initially strained flat bar of the Timoshenko type

    

   Adam ZYBURA

   Migracja chlorków w betonie

   Migration of chloride in concrete